Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

                        ROMÂNIA                                                                                                                                                                                          NECLASIFICAT   
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                                                   
                 

    
REGULAMENT
PRIVIND ACCESUL LA IOSIN CENTRUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ ȘI INTERVENȚIE ÎN MICROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE ȘI ENTOMOLOGIE MEDICALĂ (CNEIMPEM)
DIN INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO”
 
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. IOSIN Centrul Național de Expertiză și Intervenție în Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală (CNEIMPEM) fost constituit în anul 2015, în conformitate cu ordinul 786/2014, cu completările şi adăugirile ulterioare, prin integrarea Laboratoarelor Naţionale de Referinţă pentru Microbiologie de Sănătate Publică, ca unitate fără personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Cantacuzino (actual Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militar Cantacuzino), cu sediul în Splaiul Independenţei 103, Sector 5, Bucureşti, România.

Art. 2. Centrul Național de Expertiză și Intervenție în Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală (CNEIMPEM), funcționează în cadrul microstructurii Centrul Naţional de Expertiză şi Intervenţie în Sănătate Publică pentru Agenţi Biologici, Chimici, Radiologici şi Nucleari (CNEISPABCRN).
CAPITOLUL II
Procedura de acces

Art. 3.  Condiții obligatorii:
  1. Solicitantul trebuie să trimită o cerere oficială prin care solicită accesul la IOSIN  CNEIMPEM din cadrul Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” (INCDMM Cantacuzino), în care să prezinte detaliat scopul pentru care se solicită accesul, descrierea sumară a proiectului/experimentelor (denumire, descriere sintetica, director/responsabil/parteneri) pe care dorește să le efectueze, prezentarea sintetică a obiectivelor tehnico-științifice, durata și perioada solicitată.
  2. Solicitantul va anexa dovada înregistrării legale a societății în România.
Art. 4. Obținere a accesului în cadrul IOSIN:
  1. Cererea se înregistrează la nivelul INCDMM Cantacuzino;
  2. Solicitarea este analizată la nivelul managementului INCDMM Cantacuzino în vederea obținerii autorizației de utilizare a platformei IOSIN CNEIMPEM
  3. Conducerea INCDMM Cantacuzino comunică în scris perioada și durata de acces precum și costurile lucrărilor pentru entitățile comerciale.
Art. 5. Condiții de acces:
Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată și cerințe de securitate, acesta se realizează numai de personalul de cercetare din INCDMM Cantacuzino, iar costurile de acces sunt următoarele:
  1. nu se percep costuri de acces pentru activitatea de cercetare-documentare în cadrul lucrărilor de diplomă, master sau doctorat;
  2. nu se percep costuri de acces pentru activități de cercetare desfășurate în comun cu cadre didactice din universități și alte entități de cercetare ce nu au scop comercial, ci doar finalități științifice (lucrări prezentate la simpozioane, conferințe, congrese relevante);
  3. nu se vor percepe costuri de acces pentru încercări experimentale comune comparative interlaboratoare similare;
  4.  se percep costuri de acces (orele de manopera pentru personalul de cercetare al institutului, la care se adaugă cheltuielile materiale si altele asemenea) pentru entități comerciale care solicită încercări de cercetare-dezvoltare; în acest caz costurile se stabilesc în urma unei cereri (comenzi/contract) care trebuie să ofere toate datele tehnice necesare evaluării resurselor umane și materiale.
Art. 6. Drepturile și obligațiile solicitantului de acces:
       a. să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a solicitat accesul la toate facilitățile IOSIN CNEIMPEM din cadrul INCDMM Cantacuzino;
       b. să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate și sănătate în muncă, PSI;  
       c. să respecte procedurile INCDMM Cantacuzino;
       d. să respecte condițiile impuse de INCDMM Cantacuzino la acordarea accesului;
       e. să respecte regulamentul de ordine interioară al INCDMM Cantacuzino.
Art. 7. Drepturile și obligațiile deținătorului IOSIN CNEIMPEM din cadrul INCDMM Cantacuzino
       a. să acorde sprijin tehnic solicitantului în utilizarea echipamentelor din cadrul IOSIN  CNEIMPEM
       b. să asigure instruirea conform legislației naționale în domeniul SSM la începerea activităților de cercetare în IOSIN CNEIMPEM
       c. să interzică temporar accesul la facilitățile IOSIN CNEIMPEM  în cazul apariției unor circumstanțe neprevăzute;
       d. în cazul nerespectării condițiilor convenite se revocă acordarea accesului în IOSIN  CNEIMPEM
 Art. 8. În cadrul activităților solicitate a fi realizate prin utilizarea IOSIN  CNEIMPEM, pot rezulta următoarele:
       a. articole științifice - acestea nu se vor publica / prezenta fără acordul scris al INCDMM Cantacuzino;
       b. brevete de invenții - inovații - nu se vor înregistra la OSIM fără acordul scris al INCDMM Cantacuzino și după o analiză tehnică și științifică în cadrul Consiliului Științific al INCDMM Cantacuzino;
      c. date necesare în alte contracte, lucrări, rapoarte etc. - se va solicita acordul scris al conducerii INCDMM Cantacuzino, în vederea utilizării acestora de către solicitanți;
     d. rapoarte de încercări pentru entitățile comerciale.